Beleidsplan 2018

Beleidsplan Stichting Opvang Pettings: een korte kijk vooruit.
Het is voor een kleine stichting als Pettings bijna onmogelijk om jaren vooruit te kijken, daarom doe ik dit graag in stapjes. Per 9 mei 2016 heb ik die eerste belangrijke stap gezet: van Pettings officieel een stichting maken, vanaf deze dag was de opvang een stichting met de naam ‘Stichting Opvang Pettings’. Vanaf deze datum zijn er weer andere mijlpalen die wij als stichting graag zouden willen bereiken. Het onderstaande plan is voornamelijk geschreven voor het jaar 2018, daarnaast zal kort aan de orde komen wat de ambities zijn voor de komende 3 jaar.Visie en Missie
Onze visie:
Eigenlijk streven we ernaar dat we als Stichting niet meer nodig zijn en dat alle mensen het huisdierenwelzijn voorop stellen, dat er dus daarom geen opvang of voorbeeldfunctie nodig is. Wat zou het fantastisch zijn als er geen dierenleed meer zou zijn betreffende (kleine) (huis)dieren. We verwachten helaas dat dierenleed voorlopig een groot probleem zal blijven binnen de branche.

Onze missie:
Het opvangen, verzorgen en herplaatsen van knaagdieren en kleine huisdieren is onze hoofdtaak. Dit doen wij op een manier waardoor wij tegelijkertijd ook een voorbeeldfunctie zijn: indien mogelijk allemaal in een verblijf die voldoet aan de minimummaten of groter, de dieren krijgen altijd medische zorg indien nodig. Voor minder zullen de dieren daarom ook nooit verhuizen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om de (toekomstige) baasjes te informeren over de basisverzorging, zodat deze dieren en hun volgende huisdieren allemaal een goed leven tegemoet gaan zonder leed. Stichting Opvang Pettings staat altijd open voor vragen van nieuwe, huidige en toekomstige baasjes.

Ambities
In 2018 blijven wij weesdieren opvangen, verzorgen en indien mogelijk herplaatsen zoals u van ons gewend bent. Ook zal er zoals altijd een rusthuis functie blijven voor de dieren die niet meer te plaatsen zijn door ouderdom, ziekte of gedragsproblematiek. Ook streven wij naar een nette behandeling van alle potentiële adoptanten en adviseren wij waar mogelijk. Dit zijn punten waar altijd al naar gestreefd wordt.

In 2018 zullen daarnaast de volgende punten onze aandacht hebben:
– Meer educatie door middel van een website en flyers met de basisverzorging van veelvoorkomende knaagdieren die regelmatig geplaatst worden via de stichting;

– Meer aandacht voor het rusthuis;
– Het werven van donateurs en sponsoren, zowel in natura (bijvoorbeeld voer) als financiële middelen met als doel om meer uren aan het reilen en zeilen binnen de opvang te kunnen besteden en dus meer dieren te kunnen helpen;
– Het vormen van een klein team vrijwilligers die helpen om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.Doelstellingen 3 jaar vooruit (2018 – 2021):
– Het behalen van de Vakbekwaamheid houders van Overige Zoogdieren (vóór juni 2020);
– 1 persoon full-time in dienst van de opvang zodat er meer dieren geholpen kunnen worden;
– Een pand voor de opvang, het liefste verhuis ik (Vera) mee met de opvang, zodat het altijd binnen huiselijke kring blijft. Iets waar veel waarde aan gehecht wordt;

– Een auto of klein busje voor de opvang.
Sterkten en Zwakten
Sterkten:
Stichting Opvang Pettings is een stichting met jarenlange kennis en ervaring op het gebied van verschillende knaagdierensoorten en andere kleine huisdieren. Door de positieve instelling en open houding, samen met de sterke storytelling op Social Media, is Stichting Opvang Pettings een platform waar volgers geboeid blijven en meeleven met de dieren. Er is zowaar een community van volgers die zichzelf (onbewust) tot ambassadeur hebben gemaakt en hiermee de opvang helpen met naamsbekendheid.
Zwakten:
Helaas is er te weinig ruimte, financiën en tijd om alle kleine huisdieren te kunnen helpen, de doelstelling voor de komende jaren is daarom ook te groeien zodat er een pand verwezenlijkt kan worden en er full-time aandacht is voor de opvang.Stappenplan
– Het jaar zal beginnen met een overleg binnen het bestuur, de doelstellingen worden doorgenomen, de administratie zal behandeld worden en er zal een taakverdeling plaatsvinden.
– Het nieuwe team wordt aan elkaar voorgesteld, op moment van schrijven is het team als volgt samen gesteld: Voorzitter en hoofd opvang & communicatie (Vera), Penningmeester & logistiek (Leny), Fondsenwerving (Iris), Vormgeving (Mariska) en Educatie/content medewerker (Lianne). Taken worden besproken.
– Er zullen flyers worden gemaakt over de basisverzorging van de meest voorkomende knaagdieren, ook op de website zal deze informatie beschikbaar. De website zal hiervoor worden aangepast.
– Er zal een ANBI status aangevraagd worden.
– Er worden sponsoren en donateurs gezocht, ook zal er indien mogelijk gecollecteerd gaan worden.
– Ook zal de Stichting actiever meedoen aan acties en zelf acties starten die ten goede komen aan de doelstellingen van de Stichting.
– Rond de helft van het jaar zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarin de voortgang van de opvang zal worden besproken, een terugkijk op het eerste halfjaar als team en er zal een planning uit voortvloeien voor de rest van het jaar.

Beloning
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning, enkel onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten voor de Stichting (zoals het voorschieten van benodigdheden en kilometer vergoedingen wanneer er gereden moet worden voor onze doelstellingen).